Administratorem danych osobowych tj. podmiotem odpowiedzialnym za Państwa dane oraz decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane jest AGNIESZKA MATEJEK przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO pod nazwą SPRZEDAŻ DET.I HURT.ODZIEŻY MATEJEK AGNIESZKA zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 4990012635, ul. WŁADYSŁAWAIV 8/1 76-153 DARŁOWO zwanym dalej, jako MODNE URWISY.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest AGNIESZKA MATEJEK przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO pod nazwą SPRZEDAŻ DET I HURT.ODZIEŻY MATEJEK AGNIESZKA zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP4990012635ul.WŁADYSŁAWA IV 8/1 76-153 DARŁOWO.

Poniższa polityka prywatności określa, w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych i stanowi ona część „Warunków korzystania ze Sklepu internetowego www.modne urwisy.pl.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, mogą Państwo napisać do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres ZETO,75-708 KOSZALIN,UL.4 MARCA 38 lub wysłać wiadomość email na adres: modneurwisy@tlen,pl (zaznaczając, że korespondencja ma być skierowana do wiadomości Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

Pojęcie „Dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które Państwa dotyczą takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe po ich zebraniu przez nas.

Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana. Data ostatnich zmian pojawi się na stronie internetowej, tak, więc prosimy regularnie śledzić politykę prywatności. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Państwa danych?

1) Przetwarzanie danych, które jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym:

a) umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną, a także pełnego korzystania z usług Sklepu;

b) obsługi składanych przez Państwa reklamacji oraz zgłoszeń;

c) zakładanie i zarządzanie Państwa kontem oraz rozwiązywanie problemów technicznych;

d) umożliwienie Państwu rejestracji, jako Kupujący w naszych serwisach;

e) przetwarzanie Państwa transakcji oraz prowadzenie właściwej korespondencji z Państwem;

f) dostarczenie Państwu informacji o najnowszych wiadomościach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować;

g) śledzenie aktywności na stronie internetowej Sklepu do celów badań statystycznych po to, abyśmy mogli poprawiać przydatność i treść Platformy; aczkolwiek, wykonując takie działania, posługujemy się danymi osobowymi w postaci zagregowanej i w sposób anonimowy;

2) Przetwarzanie danych ze względu na Państwa zgodę, w tym:

a) zbieranie danych wraz ze zautomatyzowaną analizą Państwa aktywności na stronie Sklepu w celu ustalenia Państwa potencjalnych zainteresowań dla dostosowania zindywidualizowanej reklamy;

Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, zaś jej brak nie ograniczy Państwa dostępu do usług. Macie Państwo także możliwość ograniczenia bądź wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

3) Przetwarzanie danych ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, w tym:

a) prowadzenie zestawień i statystyk związanych z ruchem w Sklepie internetowym;

b) ulepszanie naszego Sklepu internetowego oraz dopasowanie go do potrzeb i wygody Kupujących np. poprzez personalizowanie treści w usługach;

c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług dokonujemy monitorowania Państwa aktywności podczas odwiedzin Sklepu internetowego, co umożliwia nam przeciwdziałanie oszustwom oraz nadużyciom, a także prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i danych;

4) Przetwarzanie danych ze względu na obowiązek prawny ciążący na sklepie modneurwisy.pl w szczególności przetwarzanie na podstawie przepisów prawa bankowego, w celach podatkowych oraz rachunkowości.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jednak nie krócej niż do ustania możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

Jeżeli podstawą do przetwarzania danych była Państwa zgoda, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia bądź ograniczenia.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes modneurwisy.pl będą one przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest nałożony na vezzi.pl obowiązek prawny, będą one przetwarzane w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przysługujące Państwu prawa

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” oznaczającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy Kupujący może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych – Kupujący może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Kupujący może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Ważne!

Kupujący nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu – Kupujący może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane Kupującego są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba, że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione:

(1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Kupującego lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Kupujący może domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Kupującemu np. do ochrony jego praw.

Prawo do przenoszenia danych osobowych – Kupujący może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Kupujący może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, należy wysłać wiadomość mailową na adres modneurwisy.tlen.pl wraz ze wskazaniem konkretnego żądania.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Kupujących. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych Kupującego celem dostosowania zachowania Sklepu internetowego do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego Kupujący korzysta jak również do preferencji Kupującego.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Korzystamy z usług dostawców działających na nasze zlecenie i w naszym imieniu, są to m. in dostawcy usług technicznych, którzy obsługują infrastrukturę techniczną potrzebną do aktywnego utrzymania platformy, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują platformę, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy również z usług dostawców usług technicznych, którzy zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe doradcze lub audytowe, wspomagają obsługę korzystających ze Sklepu internetowego.

Co do zasady nie udostępniamy danych Kupujących innym podmiotom, chyba, że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie Kupującego (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców).

Odbiorcami Państwa danych są:

podmioty świadczące obsługę kadrowo-księgową czy kancelarie prawne modneurwisy.pl współpracujące z podmiotami, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na ich polecenie i gwarantują przestrzeganie wymogów RODO; sprzedawca tj. SPRZEDAŻ DET I HURT ODZIEŻY MATEJEK AGNIESZKA w zakresie niezbędnym do realizowania prawidłowo złożonych zamówień, nadawania przesyłek oraz wystawiania faktur VAT;
3) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich swoich obowiązków;

4) organy publiczne, w tym Policja bądź prokuratura w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Nasi Partnerzy(Google, Facebook,) moją siedziby poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przekazywaniem Państwa danych osobowy poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby nasi Partnerzy dawali gwarancje najwyższych standardów ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, posługiwanie się nim w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności wiąże się z przekazywaniem danych przez granice państw. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską

Ciasteczka (Cookies)

Podczas korzystania z usług Sklepu internetowego może zachodzić konieczność przechowywania na dysku twardym Państwa komputera lub na Państwa urządzeniu przenośnym, informacji w postaci tzw. „ciasteczek” (w zasadzie jest to niewielki plik tekstowy). „Ciasteczka” są powszechnie używane przez właścicieli stron internetowych dla umożliwienia lub usprawnienia działania tych stron, a także w celu uzyskania raportów.

„Ciasteczka” (znane również, jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są po prostu małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.

„Ciasteczka” ustawione przez właściciela strony internetowej nazywane są „ciasteczkami własnymi właściciela”. „Ciasteczka” utworzone przez osoby inne, inne niż właściciel strony, nazywane są „ciasteczkami obcymi (stron trzecich)”. „Ciasteczka obce” umożliwiają zapewnianie na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty ustawiające „ciasteczka obce” mogą rozpoznać Państwa komputer zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedzają Państwo daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu tego komputera odwiedzają Państwo niektóre inne strony internetowe.

„Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różny okres. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek” mają charakter „ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu.

„Ciasteczkami” posługujemy się z kilku powodów. Na przykład, pozwalają nam one śledzić zainteresowania naszych Kupujących, co pozwala nam zwiększyć atrakcyjność naszej strony. Inne podmioty z kolei instalują „ciasteczka” na naszej stronie internetowej między innymi do celów analitycznych. Rodzaje plików „ciasteczek” używanych na niniejszej stronie internetowej i cele, jakim służą, opisano w poniższej tabeli:

Rodzaje plików „ciasteczek”, Do”, Do czego służą?

„Ciasteczka” związane z wydajnością i funkcjonalnością

Ten rodzaj „ciasteczek” bywa stosowany dla zwiększenia wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej nie będąc istotnym z punktu widzenia jej zastosowania. Jednakże bez tych plików „ciasteczek”, mogą stać się niedostępne niektóre funkcje (takie jak filmy).

„Ciasteczka” związane z analityką i dostosowywaniem

Ten rodzaj „ciasteczek” zbiera informacje, które są wykorzystywane albo w formie zagregowanej, abyśmy mogli lepiej określić sposób, w jaki strona jest wykorzystywana oraz jak skuteczne są kampanie marketingowe, albo, aby lepiej dostosować naszą stronę do Państwa potrzeb.

„Ciasteczka obce”

Google Analytics:

__utma (wygasa po 2 latach)

Plik ten śledzi, ile razy Kupujący przebywał na stronie, kiedy miała miejsce jego pierwsza wizyta na stronie, oraz kiedy odwiedził stronę ostatni raz.

__utmb (wygasa po 30 minutach)

Ten plik „ciasteczka” pozwala na obliczenie czasu trwania wizyty na stronie poprzez pobranie znacznika czasu momentu wejścia osoby odwiedzającej na stronę internetową.

__utmc (wygasa na koniec każdej sesji)

Ten plik „ciasteczka” pozwala na obliczenie czasu trwania wizyty na stronie internetowej poprzez pobranie znacznika czasu momentu opuszczenia strony przez osobę odwiedzającą. Ciasteczko pozostaje aktywne przez 30 minut w celu obsługi ewentualnego kolejnego wejścia na stronę i wygasa w przypadku jego braku.

__utmz (wygasa na koniec każdej sesji)

Plik ten zapamiętuje miejsce, skąd przybyła osoba odwiedzająca stronę, pozwala określić, jaka wyszukiwarka była używana, jaki link został kliknięty, jakie słowa kluczowe zastosowano, i z którego miejsca na świecie uzyskano dostęp do strony internetowej.

__ga (wygasa po 2 latach)

Ten plik „ciasteczka” jest stosowany do rozróżniania Kupujących.

„Ciasteczka” sieci społecznościowych

Ten rodzaj „ciasteczek” pozwala Państwu udostępniać strony i treści z naszej witryny, które uznali Państwo za interesujące, za pomocą stron internetowych sieci społecznościowych

„Ciasteczka” techniczne obsługujące wygasanie innych plików „ciasteczek”.

_uvc (wygasa po 2 latach)

Mierzy, jak często widzimy Kupującego AddThis (Dodaj to).

_psc (wygasa po 90 dniach)

Ten rodzaj „ciasteczek” jest stosowany do rejestrowania udostępnień i działalności społecznościowej Kupującego.

_loc (wygasa po 90 dniach)

Geolokalizacja, stosowana w celu umożliwienia publikującym treści uzyskania informacji o tym, gdzie – w przybliżeniu – zlokalizowane są osoby udostępniające informacje (na poziomie kraju).

Czy „ciasteczka” są szkodliwe?

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi lub urządzeniu przenośnemu. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Chociaż sklep modneurwisy.pl wykorzystuje „ciasteczka” do gromadzenia zaszyfrowanych informacji w celu poprawy Państwa komfortu użytkowania naszej strony, to informacje te nigdy nie stanowią danych pozwalających na identyfikację osób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe.

Mimo to, jeśli życzą sobie Państwo wyłączenia lub usunięcia „ciasteczek”, prosimy skorzystać z sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Każda przeglądarka lub urządzenie obsługuje „ciasteczka” w odmienny sposób, zatem muszą Państwo zajrzeć do odpowiedniej dokumentacji „Pomocy”.

Mają Państwo prawo zdecydować, czy akceptują czy też odrzucają Państwo pliki „ciasteczek”. Mogą Państwo także ustawiać lub zmieniać ustawienia Państwa przeglądarki internetowej tak, aby akceptować lub odrzucać pliki „ciasteczek”. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików „ciasteczek”, wówczas będą Państwo mogli nadal korzystać z naszej strony internetowej, jednakże Państwa dostęp do niektórych funkcji i obszarów tejże strony może być ograniczony.

Adresy IP

Adres IP to numer przypisany Państwa komputerowi przez dostawcę usług internetowych w celu zapewnienia dostępu do Internetu. Możemy posłużyć się Państwa adresem IP, aby zebrać zagregowane informacje użytkowe, natomiast nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa indywidualnie nie dysponując możliwością przypisania adresu IP do Państwa, jako konkretnego Kupującego. Wymaga to zwykle dostępu do dodatkowych informacji, o które nie zabiegamy.